Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Povinnosti a pravomoci

Povinnosti strážníků

Povinnost strážníky zavazuje k určitému chování nebo jednání za určitých podmínek. Povinnosti strážníků můžeme rozdělit na povinnosti obecné a specifické. Mezi obecné povinnosti patří např. respektování právního systému a dodržování právních předpisů, řádné a svědomité plnění svých zaměstnaneckých povinností, nezaujaté a spravedlivé rozhodování, nebo povinnost řídit se příkazy vedoucích pracovníků. Specifické povinnosti strážníků jsou upraveny zejména v § 6 - § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Dále mají strážníci povinnosti úzce spjaté s výkonem konkrétních oprávnění. Mezi nejdůležitější povinnosti strážníků patří povinnost dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, poučit osoby o jejich právech (v případě, že je zasaženo do jejich práv nebo svobod), v rámci svých možností poskytnout pomoc každému, kdo o ni požádá.

Strážník je povinen v pracovní době konat, pokud byl páchán přestupek nebo trestný čin, nebo je důvodné podezření z jejich páchání. V mimopracovní době je povinen konat, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Policii ČR podezření ze spáchání trestného činu a příslušnému orgánu podezření ze spáchání přestupku. Je také, pokud to vyžaduje povaha věci, povinen zajistit místo trestného činu proti nepovolaným osobám.

Při výkonu své pravomoci strážník prokazuje svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem, odznakem obecní policie a názvem města. Jednotné prvky stejnokrojů jsou stanoveny vyhláškou ministerstva vnitra č 418/2008. Je to znak obecní policie, barva uniforem, umístění nápisů a pro obecní policie specifické modro – bílé šachovnicové pásky. Stejnokroj obecní policie nesmí být zaměnitelný se stejnokroji jiných bezpečnostních sborů. Podobně vyhláška č. 418/2008 upravuje jednotné prvky označení dopravních prostředků obecní policie.

Oprávnění strážníků

Ke své činnosti je strážník vybaven oprávněními, které jsou specifikovány zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. „Pravomoc představuje soubor určitých práv, která jsou zákonem dána k dispozici strážníkům k plnění úkolů, kterými jsou ze zákona pověřeni. Obsah pravomocí tvoří souhrn těchto zvláštních práv, která jsou označována jako oprávnění z toho důvodu, že jsou specifická ve vztahu k základním právům občanů.“. Při výkonu oprávnění strážníků dochází v mnoha případech k zásahům do práv a svobod osob, proto je uplatňování oprávnění strážníků podmíněno zákonem.

Jedná se zejména o tato oprávnění:

 • oprávnění požadovat vysvětlení
 • oprávnění vyžadovat poskytnutí některých údajů z informačních systémů policie, obecních úřadů nebo ministerstva vnitra
 • oprávnění využívat údajů ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel
 • oprávnění požadovat prokázání totožnosti
 • oprávnění dopravit osobu na záchytnou stanici
 • oprávnění požadovat od každého věcnou a osobní pomoc
 • oprávnění předvést osobu
 • oprávnění odebrat zbraň
 • oprávnění zakázat vstup na určená místa
 • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • oprávnění odejmout věc
 • oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • oprávnění zastavovat vozidla
 • oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven
 • oprávnění použít donucovacích prostředků
 • oprávnění použít psa
 • oprávnění použít zbraň
 • oprávnění pořizovat zvukové, obrazové a jiné záznamy