Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Přestupek

Pojem přestupku je specifikován v zákonu č. 250/2016 sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem, nejde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin. Přestupek lze spáchat úmyslně nebo z nedbalosti. „Obecní policie je zmocněna zákonem o obecní policii odhalovat, zjišťovat především přestupky, jejichž rozsah je v tomto zákoně přímo stanoven.“.

Obecní policie podle § 2 písm. h) zákona č. 553/1991 o obecní policii odhaluje a zjišťuje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. V případě podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu, jehož projednávání patří do působnosti jiného orgánu, je strážník toto povinen podle § 10 zákona o obecní policii příslušnému orgánu oznámit.

Přestupek je projednán:

 • ve správním řízení
 • v blokovém řízení

Za přestupek lze ve správním řízení uložit tyto sankce:

 • napomenutí
 • pokutu
 • zákaz činnosti
 • propadnutí věci
   

Jak vyřídit přestupek:

Našli jste za stěračem vozidla upozornění od Městské policie Klecany o podezření ze spáchání dopravního přestupku?

Doručili Vám do místa trvalého bydliště poštou výzvu k podání vysvětlení od Městské policie Klecany, že se máte dostavit k projednání dopravního přestupku?

Jak postupovat:

Upozornění za stěračem: k projednání přestupku by se měla do 5 pracovních dnů dostavit osoba, která uvedené vozidlo na místě zaparkovala

Výzva k podání vysvětlení od Městské policie Klecany doručená do místa vašeho trvalého bydliště: k projednání přestupku by se měla dostavit osoba, která vozidlo na místě zaparkovala nejpozději do data uvedeného na výzvě.

Přestupky jsou vyřizovány v hodinách pro veřejnost – v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00. Pokud vám uvedený časový úsek nevyhovuje, můžete si na telefonním čísle 734 100 156 domluvit jiný termín k projednání přestupku.


Vaší zákonnou povinností je doručené výzvě k podání vysvětlení vyhovět. Pokud se ve stanoveném nebo domluveném závazném termínu nedostavíte, bude celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu.
     

Jaké doklady si vzít s sebou:


 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 • oprávnění k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)Kam se dostavit:
  Na služebnu Městské policie Klecany, U Školky 74 (za budovou pošty)Způsob platby:


 • hotově
 • dodatečně na základě vydaného bloku na pokutu na místě nezaplacenou (pokud u sebe nemáte dostatečnou finanční hotovost, mějte na paměti, že pokuta musí být uhrazena do 15 dnů – buď v hotovosti na pokladně Městského úřadu Klecany, nebo bankovním převodem.

Údaje potřebné k uskutečnění bankovního převodu (číslo účtu a variabilní symbol) jsou součástí bloku na pokutu na místě nezaplacenou.

Číslo bankovního účtu pro úhradu pokut: 2228201/0100